Nguyễn Thị Tĩnh Ngày sinh: Năm vào ngành: Ngày vào Đảng: Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ Uông Thị Duyên Ngày sinh:.............. Năm vào ngành: Năm vào ...