Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 05 : 149
  • đảng bộ xã Sơn LongChi bộ TH Sơn Long Đảng cộng sản việt nam Sơn Long, ngày tháng năm 2014Bản tự kiểm điểm(Đánh giá chất ...
  • ĐẢNG BỘ XÃ SƠN LONGCHI BỘ TRƯỜNG TH SƠN LONG Số - BC/CB-TH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   Sơn Long, ngày tháng 4 năm 2013.BÁO CÁO TỔNG KẾTCÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ 2010-2013 VÀPHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ ...
  • ĐẢNG BỘ XÃ SƠN LONGCHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌCĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMSơn Long, ngày tháng năm 2012.BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNKiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa ...
  • ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT HOẰNG HÓA 4 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ 1BẢN TỰ KIỂM ĐẢNG VIÊN( Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay )Họ tên đảng viên : Nguyễn Văn TràoSinh ngày : 02- 01 ...
  • TỈNH ỦY HÀ TĨNH *Số 05 - NQ/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Tĩnh, ngày 20 tháng12 năm 2011 NGHỊ QUYẾTCỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNHvề phát triển, nâng cao chất ...
  • UỶ BAN NHÂN DÂN CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HÀ TĨNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 12 năm 2011ĐỀ ÁNPHÁT TRIỂN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐẾN NĂM 2015 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO ...
  • ĐẢNG UỶ XÃ SƠN LONGCHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌCSố - BC/CB-THĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  Sơn Long , ngày 10 tháng12 năm 2011.BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012Phần I :KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY ...
  • BÀI THU HOẠCHCâu 1:Đồng chí hãy nêu mô hình xã hội XHCN và phương hướng cơ bản để xây dựng CNXH ở nước ta được trình bày trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Bổ sung, pháp triển năm 2011)?Trả lờiA. Mô hình xã hội XHCN ...
  • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN THU HOẠCHQua 4 năm thực hiện Cuộc vận động"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"Họ và tên: Phan Duy NghĩaChức vụ : Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường.Đơn vị ...
  • ĐẢNG BỘ XÃ SƠN LONGCHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌCĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMSơn Long, ngày 17 tháng 11 năm 2010BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM(Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010)- Họ và tên: Phan Duy Nghĩa- Chức vụ: + Đảng: Phó Bí thư Chi bộ.+ Chính quyền: Phó ...
Tài nguyên