(Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2010) TT Ảnh đại diện Sơ lược lí lịch 1 Lương Thị Thanh Xuân - Ngày sinh: 25/10/1966 - Năm vào ngành : 9/1990 - Năm vào ...