Thầy Trần Quốc Nghệ là một người “văn võ toàn tài” và rất thương học sinh. Thầy xuất thân từ một gia đình nhà nho hiếu học (thân phụ đậu cử nhân lúc mới 25 tuổi dưới triều nhà ...