Từ nhỏ ông đã được nhiều người cho là thần đồng thơ văn . Lên 8 tuổi, ông đã có thơ được đăng báo. Năm , khi mới 10 tuổi, tập thơ đầu tiên của ông Từ góc sân nhà em (tập thơ tiếp ...